Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban : „ÁSZF” – a FICSAK, a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete,  – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a https://ficsak.hu/ honlapon keresztül nyújtott „Lelki Egészség Estek” rendezvényeinek – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1) A Szolgáltatás nyújtója:

Név: Fiatal Családosok Egyesületének Klubja
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 50-52. I/7.
Nyilvántartási szám: 01-02-0015801
Bírósági végzés száma: Pk. 60698/2014
Adószám: 18656716-1-07
Email cím: info@ficsak.hu
Bankszámlaszám (IBAN): 10918001-00000084-18080009

2) A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „Lelki egészség Estek” rendezvényén keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható ismereteket, ezzel kapcsolatos egyéb tananyagokat oszt meg a Rendezvényen résztvevőkkel (a továbbiakban: „Résztvevő”). A Rendezvény célja, hogy a résztvevőket megismertesse olyan tudásanyagokkal, amelyeket könnyedén be tudnak építeni családjuk mindennapjai.

3) A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Résztvevő megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében a rendezvény előkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát a Rendezvényen való részvétel képezi. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete, társszervezésben a 7köznapi Pszichológia csapatával, akik a megbízást kifejezetten elfogadják. A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik a családtámogatással kapcsolatos egyéb szolgáltatások (zártkörű programok, rendszeres babás-gyerekes programok, családi tudástár) nyújtására, illetve kiadványok elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Lefoglalom a helyem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete egyetemlegesen felelős.

4) A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Résztvevő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a https://ficsak.hu/ weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Lefoglalom a helyem” gomb lenyomásával jön létre. A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. Jelen Szerződés elfogadásával a Résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5) Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6) A részvételi díj mértéke

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató egyszeri díjra jogosult, és a pontos megbízási díj mértékét mindig a megrendelő oldalon található megrendelő űrlap tartalmazza. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

7) A megbízási díj teljesítése és számlázás

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia számlázási adatait, melyhez a Szolgáltató a részvételi díj átutalását követően elektronikus számlát állít ki, melyet elektronikus formában juttat el a Résztvevőnek a regisztrációkor megadott e-mail címére.

8) Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

9) Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

10) Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

11) A szerződés hatálya

A szerződés határozott időtartamra, a rendezvény napjáig, annak megvalósulásáig jött létre.

12) Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

13) Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@ficsak.hu. A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat: Polgármesteri Hivatal Jegyzője: – Továbbá: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete: Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége: Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.